Zapytanie ofertowe z dnia 23 marca 2017 r.
na usługi doradcze w zakresie innowacji

 

1.     Zamawiający

EDUINVEST SP. Z O.O.,

Al. Aleja Wojska Polskiego 124/7,

42-207 Częstochowa,

KRS 0000360771, REGON 241646913, NIP 9492150105

Osoba do kontaktu: Krzysztof Henel, tel. 514189439, e-mail: Krzysztof.Henel@eduinvest.pl

 

2.     O postępowaniu

2.1.  Zamawiający przygotowując się do realizacji projektu zaprasza do składania ofert w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

2.2.  Zamówienie udzielane jest w trybie określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020.

2.3.  Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP – objętych konkursem nr 1 /2016 r.

2.4.  Wnioskodawca na podstawie otrzymanych ofert na oszacowanie wartości zamówienia od  potencjalnych Wykonawców z listy akredytowanych Ośrodków Innowacji ustalił szacunkową wartość zamówienia na kwotę 420 000,00 zł netto.

2.5.  Zamawiający na etapie ofertowania może żądać od potencjalnego oferenta podpisania oświadczenia o zachowaniu w poufności uzyskanych informacji i danych.

 

3.     Przedmiot zamówienia

3.1.  Przedmiotem Zamówienia są proinnowacyjne usługi doradcze w zakresie wdrażania innowacji u Zamawiającego.

3.2.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

85312320-8 – Usługi doradztwa

79000000-4 – Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania.

3.3.  Zakres Zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są poniżej wymienione usługi proinnowacyjne:


 


 

 

LP

Zadanie

Cel i Opis Zadania

1

Analiza alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji;

Celem jest porównanie możliwych do wybrania ścieżek rozwoju poprzez uszczegółowienie ścieżek rozwoju przedsiębiorstwa alternatywnych do tej wybranej przez przedsiębiorcę wraz z przygotowaniem ogólnego modelu finansowego. Zakres:
• Uszczegółowiona definicja kilku ścieżek rozwoju (scenariuszy) alternatywnych do głównej rekomendacji;
• Analiza porównawcza uszczegółowionych ścieżek;
• Prognozowany wpływ wyboru danej ścieżki na rozwój firmy;
• Zdefiniowanie modelu produkcji / sprzedaży każdej ze ścieżek;
• Stworzenie ogólnych modeli finansowych pokazujących koszty i korzyści z wyboru poszczególnych opcji;
• Wstępna prognoza wielkości sprzedaży i liczby klientów w każdej ze ścieżek;
• Model przychodów i kosztów wraz z prognozą wynikającą z wyboru danej ścieżki.

2

Uszczegółowienie i oceny wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrażaniem innowacji;

Celem jest szczegółowa definicja ścieżki rozwoju przedsiębiorstwa wybranej przez przedsiębiorcę wraz z przygotowaniem ogólnego modelu finansowego. Zakres:
• Szczegółowa definicja wybranej ścieżki rozwoju;

3

Przygotowanie szczegółowego modelu finansowego dla opracowywanej lub wdrażanej innowacji;

Celem jest dokładne oszacowanie przepływów finansowych przedsiębiorstwa wraz z oszacowaniem zyskowności inwestycji i wpływu na inwestycję czynników jakościowych dla wybranej opcji rozwoju. Zakres:
• Stworzenie prognozy wielkości sprzedaży i liczby klientów;
• Stworzenie modelu przychodów i kosztów, wraz z prognozą; 
• Oszacowanie przepływów gotówkowych;
• Analiza rentowności poprzez oszacowanie NPV z bieżącego projektu;
• Analiza wrażliwości (zależności końcowego wyniku rentowności od założeń przyjętych w modelu).

4

Identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji, ich modyfikacji i optymalizacji;

Celem jest szczegółowa analiza kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrożeniem nowych narzędzi procesowych w przedsiębiorstwie oraz ich modelowanie w kierunku modyfikacji i optymalizacji. Zakres:
• Zdefiniowanie procesów biznesowych, stworzenie mapy ich powiązań i modeli w stanie obecnym;
• Przeprojektowanie procesów biznesowych pod kątem wprowadzenia nowej technologii.

5

Pomoc w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej lub technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji;

Celem jest stworzenie opisu wdrożenia technologii w firmie przedsiębiorcy w celu wprowadzenia innowacji. Zakres:
• wsparcie w procesie analizy wymagań (m.in. funkcjonalnych, technicznych, środowiskowych, prawnych i ekonomicznych),
• wsparcie w opracowaniu specyfikacji funkcjonalnej systemu,
• wsparcie w opracowaniu analizy przedwdrożeniowej,
• wsparcie w projektowaniu testów i opracowaniu dokumentacji testowej.

6

Analiza ryzyka wdrożenia innowacji;

Celem jest zdefiniowanie zagrożeń dla projektu i sposobów ich uniknięcia lub odpowiedzi na nie. Zakres:
• Wytyczenie ścieżki krytycznej projektu
• Analiza ryzyka – określenie najbardziej narażonych na ryzyko obszarów projektu i sposobów ograniczenia ryzyka
• Rekomendacje dotyczące przeprowadzania wdrożenia.

7

Analiza wpływu wdrożenia technologii na środowisko naturalne;

Celem jest analiza efektów wdrożenia nowej technologii w odniesieniu do środowiska naturalnego i przeliczeniu ich na czynniki ekonomiczne. Zakres:
• Przeprowadzenie analizy jakościowej potencjalnego wpływu nowej technologii na środowisko naturalne;
• Oszacowanie efektów ekonomicznych zastosowania nowych technologii.

8

Doradztwo w zakresie rozwoju zasobów ludzkich związanych z wdrażaniem innowacji;

Celem jest doraźne wsparcie w zakresie zarządzania własnością intelektualną w kontekście realizacji projektu wdrożenia innowacji. Zakres::
• Analiza statusu własności intelektualnej w zakresie innowacji wdrażanych w przedsiębiorstwie.

9

Pozostałe uzasadnione doradztwo niezbędne do wdrożenia innowacji technologicznej.

Celem jest zdefiniowanie celów i zadań w zakresie skutecznego wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych w przedsiębiorstwie. Zakres:
• Zdefiniowanie celów i zadań w zakresie cyklu życia systemu technologicznego i rozwoju przedsiębiorstwa poprzez jego wdrożenie.

10

Doradztwo i pomoc w opracowaniu i przeprowadzeniu pilotażowego wdrożenia innowacji;

Celem jest doradztwo  i raportowanie statusów wdrożenia innowacyjnego pilotażowego rozwiązania. Zakres:
• Wsparcie przez zespół konsultantów w pełnym wdrożeniu realizowanym przez przedsiębiorcę;
- ciągła obserwacja prac projektowych i zestawianie jej z wyznaczonym zakresem;
- raportowanie (zbieranie i analiza statusów);
- monitorowanie (analiza postępów prac w kontekście realizacji celów projektu);
• Szkolenie zespołu projektowego w zakresie metod i narzędzi pozyskiwania i analizy informacji dotyczących wdrażanej innowacji
• Pełnienie funkcji mentora / coacha względem kadry kierowniczej projektu;
• Proponowanie wsparcia dla usprawnienia procesu wdrożenia.

11

Doradztwo, pomoc i szkolenie w pełnym wdrożeniu innowacji;

Celem jest doradztwo  i raportowanie statusów wdrożenia innowacyjnego pełnego rozwiązania (wdrożenie produkcyjne). Zakres:
• Wsparcie przez zespół konsultantów w pełnym wdrożeniu realizowanym przez przedsiębiorcę;
- ciągła obserwacja prac projektowych i zestawianie jej z wyznaczonym zakresem;
- raportowanie (zbieranie i analiza statusów);
- monitorowanie (analiza postępów prac w kontekście realizacji celów projektu);
- wsparcie testów nowych rozwiązań.
• Szkolenie zespołu projektowego w zakresie metod i narzędzi pozyskiwania i analizy informacji dotyczących wdrażanej innowacji
• Pełnienie funkcji mentora / coacha względem kadry kierowniczej projektu;
• Proponowanie wsparcia dla usprawnienia procesu wdrożenia.

12

Monitorowanie i ocena efektów wdrożenia innowacji;

Celem jest:
• Ocena zgodności realizowanych działań z celami i strategią wdrożenia innowacji;
• Analiza i ocena postępów realizacji poprzez obserwację działań prowadzonych w ramach poszczególnych etapów wdrożenia innowacji oraz ich efektów w oparciu o przyjęte wskaźniki;
• Analiza zmian w otoczeniu przedsiębiorstwa pod kątem ich wpływu na możliwości osiągnięcia założonych celów;
• Wypracowywanie z kierownictwem projektu rekomendacji dotyczących ewentualnych zmian w strategii wdrożenia;
• Raportowanie odnośnie ww. kwestii do kierownictwa projektu.

 

 

 


 

4.     Termin realizacji

4.1.  Termin realizacji zamówienia – planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia określa się na 31 grudnia 2018 r.

4.2.  Po zakończeniu postępowania ofertowego, Zamawiający zawrze z wyłonionym Wykonawcą Zamówienia umowę warunkową na realizację usług proinnowacyjnych. Po podpisaniu przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą umowa warunkowa z Wykonawcą stanie się umową właściwą. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy, w zakresie terminu rozpoczęcia realizacji usługi oraz zakresu usług będących przedmiotem zamówienia i wynagrodzenia Wykonawcy. Warunkiem dokonania takiej zmiany jest podpisanie przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą po terminie wskazanym w umowie warunkowej jako rozpoczęcie realizacji usługi.

5.     Warunki dopuszczające udział w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

5.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się potencjalni Wykonawcy zwani dalej Oferentami, którzy spełniają następujące warunki:

5.1.1.      Akredytacja Ministerstwa Rozwoju ośrodków innowacji świadczących usługi proinnowacyjne: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Oferent przedstawi dokumenty potwierdzające akredytację IOB albo zgłoszenie do akredytacji IOB (potwierdzenie wpływu do Ministerstwa Rozwoju). Usługa może być świadczona przez IOB, które zostaną akredytowane przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Zgłoszenie IOB do akredytacji musi nastąpić nie później niż w dniu potwierdzenia złożenia Wniosku o dofinansowanie, zgodnie z regulaminem konkursu Działanie 2.3.1 POIR dostępnym na stronie http://poir.parp.gov.pl/.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Oferenta wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły „spełnia/nie spełnia” na podstawie analizy złożonych przez Oferenta dokumentów.

5.1.2.      Powiązania kapitałowe lub osobowe: Zamawiający wyklucza możliwość złożenia oferty przez podmioty o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) tj. powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Oferenta wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły „spełnia/nie spełnia” na podstawie analizy złożonych przez Oferenta dokumentów,
w szczególności oświadczenia w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Oferentem polegające na:

­   uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

­   posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;

­   pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

­   pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Oferenta wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia - na podstawie analizy złożonego przez Oferenta oświadczenia. Z treści załączonego do oferty oświadczenia mającego na celu potwierdzenie spełniania przez niego przedmiotowego warunku musi wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca ten warunek spełnia. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.

5.1.3.      Doświadczenie: Przez doświadczenie Wykonawcy rozumie się liczbę co najmniej 3 usług doradczych w zakresie innowacji (w rozumieniu art. 2 pkt 94 rozporządzenia KE nr 651/2014 oznaczających doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone) zrealizowanych w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty na rzecz przedsiębiorstw z sektora MŚP – kwalifikowanych zgodnie z definicją MŚP zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U.UE.L.2014.187.1) – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Oferenta wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły „spełnia/nie spełnia”. Oferent wypełni tabelę w Formularzu oferty i wskaże co najmniej 3 usługi proinnowacyjne (usługi doradcze w zakresie innowacji) oraz załączy do oferty potwierdzenia prawidłowości ich wykonania.

5.1.4.      Potencjał kadrowy do realizacji zamówienia: Przez potencjał kadrowy rozumie się wskazanie do realizacji zamówienia co najmniej dwóch konsultantów Instytucji Otoczenia Biznesu wskazanych w fiszce oferty usługowej lub wskazanych we wniosku o akredytację przez Ministerstwo Rozwoju, zatrudnionych przez Oferenta na podstawie umowy o pracę od co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia oferty, którzy gwarantują poprawną realizację zamówienia oraz poufność przekazywanych informacji. Zamawiający dopuszcza możliwości świadczenia usług na rzecz Zamawiającego przez dodatkowy personel niewskazany w ofercie - w szczególności przez podwykonawców potencjalnego Wykonawcy świadczącego usługi – wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Oferenta wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły „spełnia/nie spełnia”. Oferent wypełni tabelę w Formularzu oferty i wskaże co najmniej 2 konsultantów. Oferent zobowiązany jest wskazać tych konsultantów, którzy zostali uwidocznieni w fiszce oferty usługowej danej akredytowanej Instytucji Otoczenia Biznesu albo we wniosku o akredytację Ministerstwa Rozwoju. Umowy. Umowy z Personelem, Konsultantami dodatkowymi i Podwykonawcami powinny zawierać zapisy dotyczące dostępu i ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego.

5.2.  W przypadku braku któregokolwiek z wymaganych oświadczeń, wykazów lub dokumentów, o których mowa w pkt. 5.1.1. - 5.1.4. lub w przypadku załączenia ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, oferta wniesiona z takimi wadami będzie odrzucona.

5.3.  Z tytułu odrzucenia oferty Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

 

6.     Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

6.1.  Wykaz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5 Zapytania Ofertowego, obejmuje poniżej zdefiniowane w pkt 6.2-6.5.

6.2.  W celu potwierdzenia spełniania przez Oferenta warunku udziału w postępowaniu dotyczącego Akredytacji Ministerstwa Rozwoju dla ośrodków innowacji świadczących usługi proinnowacyjne (pkt. 5.1.1.), Oferent przystępujący do postępowania zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty:

6.2.1.      potwierdzenie wpisu na listę Instytucji Otoczenia Biznesu akredytowanych przez Ministerstwo Rozwoju w zakresie świadczenie usług proinnowacyjnych albo zgłoszenie IOB do akredytacji przez Ministerstwo Rozwoju w zakresie świadczenia usług proinnowacyjnych wraz z potwierdzeniem wpływu zgłoszenia do Ministerstwa Rozwoju.

6.3.  W celu potwierdzenia spełniania przez Oferenta warunku udziału w postępowaniu dotyczącego powiązania kapitałowego lub osobowego (pkt. 5.1.2.), Oferent przystępujący do postępowania zobowiązany jest podpisać w ramach swojej oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych między Oferentem a Zamawiającym.

6.4.  W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego doświadczenia (pkt 5.1.3) Oferent zobowiązany jest do wypełnienia tabeli w Formularzu oferty poprzez podanie co najmniej 3 usług proinnowacyjnych (usług doradczych w zakresie innowacji) oraz załączenie do oferty protokołów potwierdzających ich wykonanie. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Oferenta dodatkowych danych lub dokumentów potwierdzających realizację tych usług w przypadku, gdy protokoły załączone do oferty nie będą w sposób jednoznaczny tego potwierdzały.

6.5.  W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego potencjał kadrowy do realizacji zamówienia (pkt 5.1.4) Oferent zobowiązany jest do wypełnienia tabeli w Formularzu oferty przez podanie co najmniej 2 konsultantów dedykowanych do świadczenia usługi na rzecz Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Oferenta dodatkowych danych lub dokumentów potwierdzających potencjał kadrowy.

 

7.     Sposób przygotowania oferty

7.1.  Wymagania podstawowe:

7.1.1.      Oferta powinna być sporządzona na druku Formularz oferty (Załącznik nr 1).

7.1.2.      Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny i przejrzysty, w formie pisemnej.

7.1.3.      Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

7.1.4.      Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami Zapytania Ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami, a w szczególności oferty muszą zawierać wszystkie informacje i dane, o których mowa w pkt. 7 i 8 niniejszego Zapytania Ofertowego.

7.1.5.      Oferta powinna być ważna co najmniej 120 dni od dnia jej wystawienia.

7.1.6.      Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

7.1.7.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie nie jest podzielone na części, w związku z tym oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.

7.1.8.      Oferent może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej), a także nie wypełnienie specyfikacji w zakresie wskazanym we wzorze formularza ofertowego spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Oferenta.

7.2.   Cena.

7.2.1.      Cena oferty powinna być podana w polskich złotych i musi zawierać wartość netto oraz brutto.

7.2.2.      Cena określona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego. Wymagane jest aby oferent podał szacunkową cenę netto dla wyszczególnionych w zakresie przedmiotu zamówienia komponentów oraz opisał przyjęty sposób szacowania wartości usługi (np. poprzez wskazanie stawki za godzinę lub dzień doradztwa oraz liczby godzin lub dni doradztwa niezbędnych do realizacji danej usługi).

7.2.3.      Wymagane jest aby Oferent w  formularzu ofertowym podał propozycję terminu realizacji (od dnia do dnia) każdego zadania oraz finalne produkty i rezultaty uzyskane w wyniku zrealizowania każdego zadania.

7.3.  Oferta musi być oznaczona co do nazwy i adresu Oferenta oraz podpisana przez Oferenta (wskazane, by była również opieczętowana pieczęcią firmową), tj. przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta. Przez osobę uprawnioną należy rozumieć odpowiednio:

7.3.1.      Osobę/osoby (z zastrzeżeniem zapisów o reprezentacji łącznej, jeżeli dotyczy), która zgodnie z dokumentem rejestrowym, wymaganiami ustawowym i oraz odpowiednimi przepisami jest uprawniona do reprezentowania Oferenta, w obrocie gospodarczym;

7.3.2.      pełnomocnika lub pełnomocników Oferenta, którym pełnomocnictwa udzieliła(y) osoba(y), o której(ych) mowa w 7.3.1. Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.

 

8.     Kryterium wyboru oferty

8.1.  Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające warunki dopuszczające udział w postępowaniu określone w pkt. 5.

8.2.  Oferta może uzyskać w ocenie maksymalnie 100 punktów.

8.3.  Kryteria wyboru ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryteriami:

a)     Najniższa cena – 40%: W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (40 pkt), otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: Liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 40): cena oferty ocenianej.

b)     Prowadzenie projektu/umowy zgonie z uznaną Metodyką Zarządzania Projektami np. PRINCE2, PMI lub równoważną – 20%: W tym kryterium 20 pkt. otrzyma Oferta zawierająca sposób zarządzania projektem/umową zgodnie z uznaną Metodyką Zarządzania Projektami np. PRINCE2, PMI lub równoważną. Oferty nie spełniający tego wymogu otrzymają 0 pkt.

c)     Spójność i przejrzystość harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia – 20%: W tym kryterium 20 pkt. otrzyma Oferta zawierająca propozycję harmonogramu, który jest najbardziej przejrzysty i czytelny, zadania przedstawiają logiczny ciąg zdarzeń a produkty i rezultaty tych zadań są ze sobą odpowiednio powiązane i wzajemnie uzupełniają się. Oferty nie spełniające tego wymogu otrzymają odpowiednio mniej punktów.

d)     Wykorzystanie w realizacji umowy uznanych metodyk biznesowych – 20%: W tym kryterium 20 pkt. otrzyma Oferta zawierająca w realizacji 12 zadań przynajmniej 5 uznanych metodyk biznesowych. Oferta zawierająca 1-4 metodyk biznesowych uzyska 10 pkt. Brak metodyk biznesowych w realizacji zadań to 0 pkt.

 

9.     Sposób i termin złożenia oferty

9.1.  Termin złożenia oferty upływa w dniu 31 marca 2017 r. o godz. 09:00.

9.2.  Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: Krzysztof.Henel@eduinvest.pl) lub za pośrednictwem poczty albo kuriera w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie zawierającą dopisek: „Oferta na świadczenie usług proinnowacyjnych w ramach działania 2.3.1 POIR” oraz oznaczeniem Oferenta wraz z podaniem jego adresu korespondencyjnego. Koperta musi także zawierać dopisek „Nie otwierać do dnia 31 marca 2017 r do godz. 09:00”.

9.3.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

10.   Informacja o upublicznieniu oraz wyborze najkorzystniejszej oferty

10.1.           Informacja o niniejszym zapytaniu zamieszczona została na stronie internetowej PARP poprzez Lokalny System Informatyczny 1420 (www.parp.gov.pl/zamowienia-1420), a także na stronie internetowej Zamawiającego, jak również wysłana do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców.

10.2.           Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej PARP poprzez Lokalny System Informatyczny 1420 (www.parp.gov.pl/zamowienia-1420), a także na stronie internetowej Zamawiającego oraz udostępniona Oferentom.

10.3.           Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.

10.4.           Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert oraz do unieważnienia postępowania na każdym z jego etapów bez podania przyczyny.

 

  1. Tryb udzielania wyjaśnień do oferty.

11.1.           Każdy Oferent ma prawo zwrócić się w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści przedmiotowego Zapytania Ofertowego.

11.2.           Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest Krzysztof Henel, tel. 514189439, e-mail: Krzysztof.Henel@eduinvest.pl

12.   Załączniki do zapytania ofertowego

12.1.           Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

12.2.           Załącznik nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy Warunkowej

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

 

……………………., ……………………….

(miejscowość, data)

 

 

 

 

……………………………………………..

(pieczęć Wykonawcy)

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23 marca 2017 r. ja/my niżej podpisany/podpisani

 

………………………………………..…………………………………………………….…………….

(imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy wraz z oznaczeniem zajmowanego stanowiska)

 

działając w imieniu i na rzecz:    

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa i adres oraz NIP Wykonawcy)

 

składam/składamy Zamawiającemu:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa i adres oraz NIP Zamawiającego)

następującą ofertę na świadczenie usług proinnowacyjnych zgodnie z zakresem wskazanym w zapytaniu ofertowym:

LP

Zadanie

Wartość netto (w zł)

Wartość brutto (w zł)

1 - Propozycja harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia - terminu realizacji (od dnia do dnia)

2 – Produkty i rezultaty zadania, wraz z kryteriami jakościowymi

3 - Sposób oszacowania kosztów (np. stawka netto za dzień doradztwa (w zł)/ liczba dni doradztwa, inne)

1

Analiza alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji;

 

 

 

2

Uszczegółowienie i oceny wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrażaniem innowacji;

 

 

 

3

Przygotowanie szczegółowego modelu finansowego dla opracowywanej lub wdrażanej innowacji;

 

 

 

4

Identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji, ich modyfikacji i optymalizacji;

 

 

 

5

Pomoc w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej lub technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji;

 

 

 

6

Analiza ryzyka wdrożenia innowacji;

 

 

 

7

Analiza wpływu wdrożenia technologii na środowisko naturalne;

 

 

 

8

Doradztwo w zakresie rozwoju zasobów ludzkich związanych z wdrażaniem innowacji;

 

 

 

9

Pozostałe uzasadnione doradztwo niezbędne do wdrożenia innowacji technologicznej.

 

 

 

10

Doradztwo i pomoc w opracowaniu i przeprowadzeniu pilotażowego wdrożenia innowacji;

 

 

 

11

Doradztwo, pomoc i szkolenie w pełnym wdrożeniu innowacji;

 

 

 

12

Monitorowanie i ocena efektów wdrożenia innowacji;

 

 

 

 

Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usługi proinnowacyjnej: …………….

Termin ważności oferty (w dniach): ……………..

Data sporządzenia oferty: ………………

Termin płatności (w dniach): ……………………

Proponujemy realizację umowy zgodnie z uznaną Metodyką Zarządzania Projektami TAK/NIE

Opis przyjętej metodyki: ……………………

Propozycja lub uzupełnienie do Harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia - terminu realizacji (od dnia do dnia: ……………………

Proponujemy realizację …………………… zadań zgodnie z uznanymi metodykami biznesowymi opisanymi: ……………………

 

Wykaz usług proinnowacyjnych (usług doradczych w zakresie innowacji) zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty:

 

Lp.

Nazwa/opis usługi

Nazwa odbiorcy usługi

Data zrealizowania

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

Wykaz konsultantów akredytowanych przez Ministerstwo Rozwoju zatrudnionych przez Oferenta na podstawie umowy o pracę od co najmniej 12 miesięcy, liczonych od dnia złożenia oferty, którzy gwarantują poprawną realizację zamówienia oraz poufność przekazywanych informacji

Lp.

Imię i nazwisko / Doświadczenie / Zakres zadań

1.

 

2.

 

 

OŚWIADCZAM, ŻE:

  1. zaproponowana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy;
  2. zapoznałem/zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, w tym z załącznikami oraz przyjmuję/przyjmujemy bez zastrzeżeń wymagania w nich zawarte;
  3. zapoznałem/zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy warunkowej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego i akceptuję/akceptujemy wszystkie jej zapisy;
  4. spełniam/spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu;
  5. w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do zawarcia umowy warunkowej w terminie wskazanym przez Zamawiającego;
  6. zapoznałem/zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz uzyskałem/uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty;
  7. wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym;
  8. Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

8.1.  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

8.2.  posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,

8.3.  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

8.4.  pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Do niniejszej oferty załączam/załączamy:

 

1.     Dokumenty potwierdzające wpis na listę Instytucji Otoczenia Biznesu akredytowanych przez Ministerstwo Rozwoju w zakresie świadczenia usług proinnowacyjnych albo zgłoszenie IOB do akredytacji przez Ministerstwo Rozwoju w zakresie świadczenia usług proinnowacyjnych wraz z potwierdzeniem wpływu zgłoszenia do Ministerstwa Rozwoju;

2.     Dokumenty potwierdzające wykonanie usług proinnowacyjnych;

3.     Inne (Jakie?)…………………………………………………………………..

 

….……………………………………………………………

data, podpis(y) osoby/osób

upoważnionej/upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy, pieczęć firmowa

 

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Istotne Postanowienia Umowy Warunkowej

 

Istotne Postanowienia Umowy Warunkowej na realizację usług doradczych

 

1.   Zamawiający uzyska od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dofinansowanie na realizację projektu, gdzie uzyskanie dofinansowania jest rozumiane jako zawarcie przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie z PARP w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

2.     Umowa dotyczy wykonania usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 94 rozporządzenia KE nr 651/2014 oznaczających doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone, w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP – o następującej treści:

3.     Wykonawca zobowiązuje się zrealizować proinnowacyjne usługi doradcze wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz zgodnie z Załącznikiem nr 2 Oferta Wykonawcy  na warunkach określonych w treści niniejszej umowy.

4.     Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z warunkami Regulaminu konkursu nr 1
w 2016 roku, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

5.   Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w zakresie poszczególnych etapów usługi w terminach nie późniejszych, niż wskazane w Załączniki nr 1 i 2 do Umowy.

6.   Odbiór rezultatów poszczególnych etapów usługi zrealizowanych przez Wykonawcę, określonych w Załączniku nr 1 i 2 do Umowy, nastąpi poprzez podpisanie protokołów zdawczo-odbiorczych. 

7.   Z chwilą przekazania przez Wykonawcę poszczególnych rezultatów prac określonych w Załączniku nr 1 i 2 do Umowy (zwanych dalej utworami) oraz po wypłaceniu Wykonawcy odpowiedniej kwoty wynagrodzenia wskazanego w Umowie, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do tych rezultatów w zakresie potrzebnym dla realizacji działań Zamawiającego.

8.   Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi na następujących polach eksploatacji:

a)   używanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów (części) utworów dowolną techniką, w tym techniką druku, reprograficzną, zapisu magnetycznego, elektromagnetycznego, optycznego, techniką cyfrową, m.in. w publikacjach prasowych, materiałach drukowanych i elektronicznych oraz innych kanałach komunikacyjnych, w tym w Internecie;

b)   utrwalanie i zwielokrotnianie utworów, w tym techniką druku, reprograficzną, zapisu magnetycznego, elektromagnetycznego, optycznego, techniką cyfrową;

c)   wprowadzanie utworów do pamięci komputera;

d)   publiczne wykonanie, odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, udostępnienie utworów lub ich fragmentów (części) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu  i czasie przez siebie wybranym;

e)   wprowadzanie i publiczne udostępnianie utworów lub ich fragmentów (części) w sieci Internet oraz lokalnych sieciach komputerowych i innych sieciach komputerowych;

f)     sporządzanie wersji obcojęzycznych utworów lub ich fragmentów (części);

g)   używanie i korzystanie z utworów w tym w sposób określony powyżej, tak przez Zamawiającego, jak i inne upoważnione przez niego podmioty, na własny użytek lub użytek jednostek powiązanych, w celu prawidłowego zrealizowania zobowiązań wynikających z umów, jakie Zamawiającym zawarł lub zamierza zawrzeć z PARP w celu uzyskania dofinansowania o którym mowa w Umowie.

9.   Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego, że w momencie przekazania utworów będą mu przysługiwały prawa autorskie do nich w zakresie wystarczającym do przekazania ich Zamawiającemu na polach eksploatacji wskazanych w Umowie.

10. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych zgodnie z treścią niniejszego paragrafu, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie wynikające z Umowy.

11. W wypadku ujawnienia nowego pola eksploatacji mającego znaczenie dla Zamawiającego, Strony sporządzą do niniejszej Umowy pisemny aneks, dodając postanowienie, na mocy którego Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tego pola eksploatacji bezpłatnie lub za zapłatą kwoty, która nie może być wyższa niż 5% wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

12. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, a także na wykorzystanie rezultatów usług zrealizowanych przez Wykonawcę w ramach przedmiotowej Umowy bez podawania nazwy Wykonawcy.

13. Zamawiający może przenosić na inne podmioty lub udzielać im wyłącznych lub niewyłącznych licencji w pełnym zakresie posiadanych praw autorskich, bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy.

14. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotowej Umowy wynosi ………………….... złotych netto i zostanie powiększone o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

15. Wynagrodzenie jest płatne w częściach odpowiadających swoją wysokością wynagrodzeniu przewidzianemu za realizację danego etapu wskazanego w treści Załącznika nr 1 i 2 do Umowy. Wynagrodzenie będzie wypłacane po dokonaniu protokolarnego odbioru rezultatów wykonania poszczególnych etapów przez Wykonawcę.

16. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie …….… dni od dnia wystawienia faktury VAT.

17. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi realizacji usług objętych danym etapem (etapy
i ich terminy wykonania określono w Załączniku nr 1 i 2 do Umowy) Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1% wartości tego etapu, określonej w Załączniku nr 1 i 2 do Umowy, za każdy dzień opóźnienia.

18. Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcy kar umownych w wysokości do 100% wysokości wynagrodzenia Umowy w sytuacji nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

19. Kary umowne mogą być naliczane z różnych tytułów łącznie, o ile spełnione zostały w tym zakresie przesłanki ich naliczania.

20. Niezależnie od kar umownych Wykonawca jest zobowiązany na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania za szkodę przekraczającą wysokość kar umownych, wyrządzoną na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

21. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

22. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych.

23. Integralną część niniejszej umowy stanowi Załączniki nr 1 – „Opis przedmiotu zamówienia” oraz Załącznik nr 2 – „Oferta Wykonawcy”.

                         

  Zamawiający                                                                                                   Wykonawca

……………………………………                                                               …………………………………

Załączniki:

1)     Załącznik nr 1 – „Opis przedmiotu zamówienia”

2)     Załącznik nr 2 – „Oferta Wykonawcy”